ZpětÚvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Citygroup real s.r.o a CITYGROUP.CZ s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá citygroup real  s.r.o. a CITYGROUP.CZ s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

GDPR

Informační memorandum společností citygroup real s.r.o. a CITYGROUP.CZ s.r.o. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Tento dokument poskytuje klientům společností citygroup real s.r.o. a CITYGROUP.CZ s.r.o. informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

Společnosti citygroup real s.r.o. a CITYGROUP.CZ s.r.o. zpracovávají o svých klientech následující informace:

 • Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, stav, rodné číslo, číslo OP 
 • Kontaktní údaje - trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo

Společnosti citygroup real s.r.o. a CITYGROUP.CZ s.r.o.

 nezpracovávájí o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje

 

Tyto osobní údaje jsou společnostmi citygroup real s.r.o. a CITYGROUP.CZ s.r.o. využívána následujícím způsobem:

 • Výše uvedené kontaktní osobní údaje jsou prioritně zpracovávány za účelem komunikace mezi klientem a makléřem v souvislosti se zájmem o nabízené nemovitosti, konkrétní poptávku klienta a doprovodných službách např. informování o marketingových akcích společnosti 
 • Identifikační údaje jsou zpracovávány především v souvislosti s uzavíráním zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce se zájemci o prohlídku a rezervačních smluv 
 • Další využití výše specifikovaných osobních údajů slouží k přípravě smluvní dokumentace (Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, Kupní smlouvy, Návrhu na vklad, Nájemní smlouvy, Smlouvy o převodu družstevního podílu) 
 • Výše uvedené osobní údaje jsou rovněž zpracovávány k naplnění povinností Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
 • Kontaktní a identifikační údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu využívány pro nabídku možnosti financování koupě nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru, kterou na přání klienta připravují finanční poradci společností citygroup real s.r.o. a CITYGROUP.CZ s.r.o..
 •  

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR 

 • Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě:

- bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)

- bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)

- bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení) 

 

Práva subjektu údajů (klientů) podle GDPR

 • V souvislosti s výše uvedenými zákonnými důvody zpracování má klient (fyzická osoba) možnost uplatni právo:

- Právo na přístup – informaci jaké údaje o něm správce zpracovává

- Právo na opravu – oprava nepřesných osobních údajů

 

Komu vaše údaje předává společnost citygroup real s.r.o. a CITYGROUP.CZ s.r.o. ?

 • Vaše výše uvedené osobní údaje nejsou předávány třetím stranám s výjimkou povinností správce stanovené zákonem (Zákon 253/2008 Sb.) a pro potřebu vyhotovení převodových smluv partnerskou advokátní kancelář (Kupní smlouva apod.) a se souhlasem klienta (subjektu) jsou údaje předávány finanční poradcům pro přípravu návrhu financování (hypotečního úvěru) 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není v pořádku můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

CITYGROUP.CZ

- GSM: +420 777 738 653

- pevná linka: +420 564 036 364

- záznamník: +420 564 036 365